Türkçe
logo arcelor logo perfil en fro

Satış Genel Şartları

1. Genel

İşbu Satış Şartları ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS BERRIOPLANO, S.L.U'un (bundan böyle PERFIL EN FRIO olarak anılacaktır) gerçekleştirdiği tüm ticari satış operasyonları için geçerlidir. Bu belgede belirtilen şartlar dışında hiç bir şart, yazılı olarak özellikle belirtildiği durumlar hariç olmak kaydıyla, geçerli değildir. İşbu şartlar, PERFIL EN FRIO'in gerçekleştirdiği tüm mal teslimleri ve/veya sunduğu hizmetler için, Müşteri Satın-Alım Şartlarında hariç tutulacağı açıkça belirtildiği durumlar hariç olmak kaydıyla, geçerlidir.

2. Siparişler

Siparişler PERFIL EN FRIO'in yazılı teyidinden itibaren bağlayıcıdırlar ve o andan itibaren alım-satım sözleşmesi gerçekleştirilmiş addolunacaktır. Kabul belgesinde fiyat teyit edilecek ve tahmini teslim tarihi belirtilecektir. Siparişin PERFIL EN FRIO tarafından kabulünden sonra, siparişe ilişkin Müşterinin herhangi bir değişiklik talep etmesi durumunda, PERFIL EN FRIO'in değişikliği kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesi ve söz konusu yazıda fiyat ve teslim tarihindeki değişiklikleri de belirtmesi gerekir. Yazılı olarak özellikle kabul edilmemiş olan hiçbir değişiklik PERFIL EN FRIO için bağlayıcı olmayacaktır. Müşterinin, siparişi sözleşme yapıldıktan sonra iptal etmesi durumunda, PERFIL EN FRIO'in sözleşme şartlarının yerine getirilmesini talep etme veya sözleşmenin iptalini kabul etme hakkı vardır ve her iki durumda da zarar ve ziyan için tazminat talep edebilecektir.

Yazılı bir onay olmadan bir sipariş kabul edilmiş sayılmaz. PERFIL EN FRIO, teklifin/siparişin geçerliliğine bakılmaksızın herhangi bir zamanda yazılı onay almaksızın siparişleri geri çekme hakkını saklı tutar.

Değişken Enerji Durumu ve Petrol fiyatları nedeniyle, gerekirse, PERFIL EN FRIO, onaylanan tüm siparişlerde sevkıyattan önce Enerji Ek Ücreti ve Nakliye Ek Ücreti talep etme hakkını saklı tutar. Borç Dekontları, her gönderime karşı yükseltilecektir.

3. Mücbir Sebepler/Beklenmedik Haller

Mücbir sebepler veya beklenmedik hallerden dolayın tarafların birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, yükümlükleri yerine getirememenin nedenleri giderilmedikçe ve giderilene kadar söz konusu yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep veya beklenmedik durum ileri süren taraf, bunun sözleşme şartlarını yerine getirmede etkisinin ne olacağı ve şartların hangi tarihte yerine getirileceğini de bildirmek suretiyle,  diğer tarafı durumdan derhal haberdar etmek zorundadır Mücbir sebebin veya beklenmedik durum nedenlerinin uzun süre devam etmesi nedeniyle sözleşmenin feshedilebilmesi için iki tarafın da yazılı olarak anlaşmaya varmış olması gereklidir. Müşteri malları ve/veya hizmet ödemelerini yerine getirmekteki gecikmelere neden olarak mücbir sebep ve/veya beklenmedik hal ileri süremez.

4. Teslim süresi

Tahmini teslim süresi PERFIL EN FRIO'in onay belgesinde belirttiği süre olacaktır. PERFIL EN FRIO teslim tarihinin ön görülen teslim tarihinden farklı olması halinde durumu ve tarih değişikliğinin nedenlerini Müşteriye her defasında iletecektir. Gecikmeyi doğrulayan bir neden olmadığı durumlar istisna olmak kaydıyla, söz konusu gecikmeden dolayı Müşterinin herhangi bir tazminat talep etmeye hakkı yoktur Her halükârda, teslim tarihinde gecikmeler tek başına sözleşmenin feshedilmesine sebep teşkil etmez. Malların öngörülen tarihten önce teslim edilmesi için PERFIL EN FRIO ve Müşterinin yazılı onayları gerekir. Söz konusu yazıda bu durumun ödemelere, fiyat ve meblağa nasıl yansıyacağının da belirtilmesi gerekir.

5. Yükümlülüklerin yerine getirileceği yer

Satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilme yeri PERFIL EN FRIO'in adresidir.

6. Teslim/Risk transferi

Aksi kararlaştırılmadıkça, mal teslimi PERFIL EN FRIO tesislerinde malın taşımacıya verilmesiyle gerçekleşir ve o andan itibaren taşıma risk ve masrafı Müşteriye aittir.  Aksi kararlaştırılmadıkça, mallar PERFIL EN FRIO'in benzeri operasyonlar için kullandığı, alışılagelmiş paketleme ve/veya ambalaj koşullarında teslim edecektir. Taşımacıya malın teslimiyle birlikte ilgili belgeler de teslim edilecektir.

7. Faturalama ve Ödemeler

Her sevkiyat için sipariş numarası, yollanan mal adedi, parça başına fiyat, toplam meblağ ve ödeme tarihlerinin belirtileceği bir fatura yapılacaktır. Belli bir tarih ve/veya peşin ödeme kararlaştırılmamışsa, ödeme vadesi sevkiyatın PERFIL EN FRIO tesislerinde taşımacıya teslim edildiği tarihten itibaren saymaya başlar.

8. Malların teslim alınması

Müşteri kısmi teslimler dahi söz konusu olduğunda, satın aldığı malları teslim almak zorundadır. Müşterinin malları teslim almayı reddetmesi durumunda PERFIL EN FRIO’in, malı adli depolarda depolama suretiyle sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep etme veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır; her iki durumda, bu durumdan kaynaklanan zarar ve ziyana karşılık tazminat alır. Aynı şekilde, Müşterinin malı teslim almada gecikmesi de PERFIL EN FRIO’in mahkeme kararıyla adli depolarda depolamaya neden teşkil eder. Müşterinin malı reddetmesinden kaynaklanan depolama ve taşıma masrafları Müşteriye aittir. Mallar, adli depolarda depolama yerine, yukarıda belirtilen hak ve koşullar saklı kalmak koşuluyla, PERFIL EN FRIO tesislerinde depolanabilir.

9. Kusurlu Ürün ve Garanti

Müşteri, malın alımından dört takvim günü içerisinde üründeki herhangi bir kusuru PERFIL EN FRIO'e bildirme veya otuz takvim günü içinde malın aslında bulunan kusurları bildirme hakkı var olup, işbu sürelerin dolması Müşterinin üründen tatminkâr olduğu ve ürünü kabul ettiği şeklinde anlaşılacaktır. Bu süreden sonra PERFIL EN FRIO'e karşı Müşterinin herhangi bir eylem veya hakkı olmayacaktır.  PERFIL EN FRIO'in sunduğu Garantinin kapsamı kusurlu malın mümkün olan en kısa zamanda tamiri veya icabında yerine başkasının konulmasıyla sınırlıdır.

10. Mülkiyeti muhafaza kaydı

Tamamı ödenmeyen ürünler, Müşterinin elinde olsun olmasın, PERFIL EN FRIO'in mülkiyeti olmaya devam eder; Müşteri tutarın tümünün ödemesini gerçekleştirmediği müddetçe ürünün sahibi değildir. Müşteri, mal mülkiyeti PERFIL EN FRIO'e ait olan elindeki maldan kaynaklanan herhangi bir hasar veya zarardan PERFIL EN FRIO karşısında sorumlu tutulacaktır. Aynı şekilde, Müşteri elindeki malın neden olabileceği hasarların sorumluluğunu tümüyle üstlenmek zorundadır.

11. Gizlilik

Ticari alanda PERFIL EN FRIO'in Müşteri'ye ulaştırdığı tüm bilgi ve/veya dokümantasyon gizlilik şartına tabi olup Müşteri bunları yaymak veya üçüncü taraflara ifşa etmekten sakınmalıdır. Bu zorunluluğu yerine getirmemesinden kaynaklan tüm zarar ve ziyanlar için Müşteri PERFIL EN FRIO'e tazminat ödemek zorunda olacaktır.

12. Sınaî Mülkiyet Hakkı

Alım satım işleminin konusu malın satımı, üretimin her hangi bir aşamasında uygulanan ve Müşteriye açıklanan know how transferini asla kapsamaz. PERFIL EN FRIO'in sınaî mülkiyet hakkından doğan tüm hakları saklıdır.

13. Uygulanabilir Yasalar

Alım satım sözleşmesi İspanya yasalarına tabidir.

14. Uygulanabilir mevzuat

Taraflar, Avrupa Birliği ve milletlerarası yasalara uygun olarak tekabül edebilecek diğer seçeneklerden özellikle feragatle, alım-satım sözleşmesinin ifa veya yorumundan kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tüm anlaşmazlık, sorun ve taleplerin PERFIL EN FRIO'in yasal adresinin Mahkemeleri huzurunda çözümlenmesini kabul eder. 

 

Satış Genel Şartlarını yükle